Py’aguapy Ojepy’apývape Guarä

hft guarani 2022
Hope for Today (Guarani)
Py’aguapy Ojepy’apývape Guarä
Loading
/
Isaías 57:15-21

Opavave ko yvy ape ári oheka py’aguapy. Ha py’ÿiete oñeporandu jepi: Moö piko jajuhukuaa py’aguapy? Ñorairö piko oguerúne py’aguapy? Guyryry ha ñwpu’ä ojoehe piko oguerúta py’aguapy? Kuimba’ekuéra ndikatúi oñemoï peteï ñe’ëme ohupyty haguä py’aguapy; hetaite jey oñeha’äramo jepe arykuéra ohasa aja.

La Biblia oguereko heta mba’e he’ítava ñandéve py’aguapy rehe. Mbo’epy py’aguapy rehegua tuicha iñambue opavave he’ívare ko’ágä rupi. La Biblia omyesakäháicha mba’épa py’aguapy niko upe ñande jaipotaháicha. Profeta Isaías oñe’ë ñandéve mba’éichapa Ñandejára oikuave’ë ha ome’ëse py’aguapy maymáva OJEPY’APÝVAPE. Ñamoñe’ëmína La Biblia, Antiguo Testamento, aranduka Isaías capítulo 57, versículo 15 guive, 21 peve, he’íva kóicha:

15. Pe Yvatetegua opa ára oikovéva ha hérava Marangatúva, he’i péicha: “Che rekoha marangatu oï ijyvatehápe, ha aiko avei imboriahu ha ojepy’apýva ndive, amokyre’ÿ ha ambovy’a haguä chupe.

16. Ndaikomo’äi aja’o mante che retäguáme, ha ndachepochymo’äi opa ára hendive. Che pochy mantérö niko, yvypóra che ajapova’ekue ndovy’amo’ävéima che ndive.

17. Israel rembiapo vaikuére che pochyva’ekue ymave, ainupä ha ajeiva’ekue chugui. Ha’e niko opu’äva’ekue che rehe ha oiko iñakäre.

18. Ahecha hembiapokue, amongueráta, amombytu’úta ha ambopy’aguapypaitéta. Ambovy’a jeýta ovy’a’ÿvape,

19. ha ha’éta opavavépe: Py’aguapy mombyryguápe ha umi aguï oikóvape avei ! Che amongueráta che retäguáme!

20. Iñañáva katu ojogua yguasu pochýpe ikatu’ÿva oguapy ha oguerojáva tuju ha mba’e ky’a.

21. Iñañávape guarä ndaipóri py’aguapy”. Ñandejára he’i upéicha.

Ñaikümby porä haguä Ñandejára rembipota oikuave’ëvo py’aguapy ojepy’apývape, ñahesa’ÿijóta mbohapy ÑE’Ë ojepurúva térä jajuhúva ko’ä versículope.

ÑE’Ë PORIAHUVEREKO he’i ñandéve Ñandejára oipotaha oguereko py’aguapy. Ehechakuaamína mba’éichapa profeta Isaías oñe’ë ñandéve Ñandejárare, Ñanderuete voi oñe’ëvo ijehe. Ñanderuete niko pe Ijyvatetéva ha Imarangatúva. Ñanderuete añoite niko oguereko eternidad. Ha’e añoite Imarangatu. Ñandejára ndikatúi oï angaipa térä tembiapo vai oïhápe. Ñandejára Imarangatúva, oñe’ë hína.

Ñandejára añoite upe oïva ha Ha’e añoite upe oñe’ëva. Ha’e he’ígui, Ha’e oikóramo jepe yvatete ha Imarangatu, oñemoaguï umi ojepy’apýva ha ipy’amirïva rendápe. Máva ojepy’apýva ndaha’éi upe ojerovúva: ipy’amirïva ndoguerekói jerovu, ipy’amirïva ojepy’apy, upéva he’ise omombe’u hemikotevë. Ñandejára Añoite upe oñemoaguïva ñande rehe, ha Ha’e oiko imboriahu ha ojepy’apýva ndive, omokyre’ÿ ha ombovy’a haguä chupe.

Pe ñe’ë poriahuvereko ha’e ñe’ë poräite, Ñandejára voi he’i:

“Ndaikomo’äi aja’o mante che retäguáme, ha ndachepochymo’äi opa ára hendive. Che pochy mantérö niko, yvypóra che ajapova’ekue ndovy’amo’ävéima che ndive”. Ñandejára, ñande poriahurereko, upévare Ha’e omaña ñande rehe, ohecha ñane remikotevë, mba’eichaitépa ñaime ha mba’épa jagueropu’akuaa. Ñande poriahurerekógui, ou ñande ñaimeha gotyo ha ñande reka ñane pytyvö haguä.

Pe ñe’ë poriahurereko ohechauka ñandéve Ñandejára oguerekoha py’aguapy maymáva ojepy’apývape guarä. ¡Ñamomba’eguasu Ñandejárape!

PE ÑE’Ë ANGAPYHY he’i ñandéve Ñandejára rembipota ome’ëségui py’aguapy kuimba’ekuérape. Ahechakuaa mba’érepa Ñandejára ipochykuaa. Ñandejára ipochy ha ndoguerohorýi kuimba’ekuéra hekopota rei. Mba’épa he’ise tekopota rei? Mba’épa he’ise upéva? He’ise jeipotave heta mba’e, taryrýi mba’ekuérare, jeguerekoseve
opaite ára. Pe tekopota rei ha’eva’ekue angaipa vaiete oï hetava’ekue profeta Isaías oikóramo guare. Heta kuimba’ekuéra ha kuñanguéra ko’ágägua oguereko pe
tekopota rei, imba’epota akóinte ha omboyke Ñandejárape. Upévare, Ñandejára ipochy. ÑANDEJÁRA ipochy, oinupä ha ojeiva’ekue umi hembiapo vaívagui, umi
imba’epotávagui. ÑANDEJÁRA okañy ha nohendúiva’ekue umi oikova’ekue iñakäre mba’ejerure, ipochýgui umi hembiapo vaikuéva ndive. Israelgua katu hembiapo vai ha opu’äva’ekue Ñandejárare, avei oñemomombyry Ñanderuetégui. Upévare, Ñandejára ipochyva’ekue hendivekuéra.

Upémarö Ñandejára ohechakuaa jey Israel remikotevë. Ha’e he’iva’ekue: “Ahecha hembiapokue.” Ñandejára ohechakuaa mba’épa ojapo hetägua ha he’i omonguerataha chupekuéra. Ñandejára araka’eve ndohejareíri angaipa. Ha’e ohechapa opaichagua tembiapo vai jajapóva. Ha katu, jahechakuaa vove ñane
rembiapo vai ha jajerure chupe tañanepysyrö Ha’e ñanemoangapyhýta. Ha’e he’iva’ekue: “amongueráta, amombytu’úta ha ambopy’aguapýta chupe”.” Ñandejára
ñanemoangapyhyse ha ñanemonguerase. Apañuäikuéra jagueropu’akakuaáta Ñandejára ndive ha Ha’e omoïta ñande pype py’aguapy.

Pe ñe’ë angapyhy iporäiterei: upéva ohechauka ñandéve Ñandejára oguerekoha py’aguapy ojepy’apývape guarä.

ÑE’Ë AÑETEGUA ohechauka ñandéve Ñandejára añetehápe oipotaha tekovekuéra jaguereko py’aguapy ñande rekovépe. Pe py’aguapy chugui oúva ome’ëse ñandéve. Ejapysakamína mba’épa he’i versículo 19pe: “Py’aguapy mombyryguápe ha umi aguï oikóvape avei. Che amongueráta che retäguápe.” Angirü che rendúva,
py’aguapy nde rehekáva, py’aguapy maymáva tekove ko yvy ape arigua ohekáva, Ñandejára ome’ë jopói ramo. Kuimba’ekuéra katu ndoikuaái moöpa ohekáta.
Ndoikuaái mba’éichapa ohupytykuaa. Ko’ápe profeta Isaías he’i Ñandejára ome’ëtaha py’aguapy umi oïvape mombyry ha umi oïvape aguï avei. Ñandejára ome’ëvo ipy’aguapy oporomonguera avei. He’i Ñandejára ñe’ë: “Che amongueráta.” ¡Iporäite ko’ä moköi mba’e Ñandejára ome’ëséva ñandéve: py’aguapy ha ñemonguera!

Ko marandu poräite oguereko avei ambue mba’e, ohaiva’ekue profeta Isaías pe versículo 20pe ha he’i: “Iñañáva katu ojogua yguasu pochýpe ikatu’ÿva oguapy ha oguerojáva tuju ha mba’e ky’a.” Maymáva oïva mombyry Ñandejáragui niko ndopytái. Oíta jehavira chupekuéra guarä. Ñandejára py’aguapy ha’e maymáva ojepy’apývape guarä, umi ohechakuaáva hembiapo vaiha, jehavira ha py’angata katu umi iñañávape guarä. Umi iñañáva ojogua yguasu pochýpe, ndikatúiva opyta ha oguerojáva tuju ha mba’e ky’a.

Ipahápe jajuhu, mba’épa ohupytýta umi iñañávape. He’i profeta Isaías: “Iñañáva peguarä ndaipóri py’aguapy, he’i Ñandejára.” Upéva añetehápe ojehúta. Añetehápe Ñandejára ome’ëta py’aguapy opavave ojepy’apývape ha ohekáva Ñandejára pytyvö oheja haguä iñangaipa. Umi iñañáva ha ndoikuaaséiva mba’eve Ñandejáragui katu he’i La Biblia: ” Iñañáva peguarä ndaipóri py’aguapy, he’i Ñandejára.” Ko’äva ñe’ë añetegua ha’égui Ñandejára ñe’ë.

Opavave kuimba’e ha kuña ko yvy ape ári oheka py’aguapy hekovekuérape guarä. Pe ojepy’apýva ohechakuaágui oïha mombyry Ñandejáragui, ha oheka ipysyrö, upéva ohupytýta Ñandejára poriahurereko ha Ñanderuete voi ome’ëta chupe angapyhy, péicha avei ohupytýta py’aguapy Ñandejáragui oúva. Ko’ä mba’e Ñandejára he’i oikotaha upéicha, ha añetete. Angirü che rendúva, nde ikatu reguereko py’aguapy nde rekovépe rejeroviáramo Jesucristo rehe ko árape ha eme’ëramo chupe nde rekove. ¡Ñandejára tanderovasa!

Receive Weekly Encouragement

Sign-up to get a sermon straight to your inbox on a weekly basis!