Ñandejara Po

Hope for Today (Guarani)
Hope for Today (Guarani)
Ñandejara Po
/
Isaías 40:10-15

Profeta Isaías oikova’ekue umi ára Israelguakuéra oñemomombyrýramo guare Ñandejáragui. Isaías ha’eva’ekue profeta katupyry tetä Israelpe guarä. Ha’ekuéra omomba’eguasuva’ekue ta’angakuérape. Ijapytepekuéra oikova’ekue avei máva ambue tetägua ojeroviáva ha omomba’eguasúva ta’angakuéra opaichaguávape.

Ogueraha jey haguä hetäguáme Ñandejára gotyo, Isaías oñe’ëva’ekue mba’eichaitépa Ipu’aka Ñandejára. Ñande avei, ko’ágä rupi, tetä Israelguáicha, ñaikotevë jajepy’amongeta mba’éichapa ñaime Ñandejára ndive ha jajevy hendápe. Tekotevë jajepy’amongeta mávapa Ñandejára, mba’épa ojapo ha mba’épa ojapóta tenondeve.

Aranduka Isaías capítulo 40pe, pe profeta omombe’u ñandéve Ñandejára Ipu’akapáva rehegua. Ñande jajepy’amongetáta ÑANDEJÁRA PO REHE ñamoñe’ëvo Isaías capítulo 40, versículo 10 guive, 15 peve, upéva oï Antiguo Testamentope. He’i kóicha:

10. Oguahëma Ñandejára ipokatu reheve ha pyapy mbaretépe opa mba’e ipo guýpe omoï. Ogueru hendive hetägua oguenohëva’ekue jejopy vaígui.

11. Ovecha rerekuáicha ogueraha ijovechakuéra omongarúvo, ohupi umi ovecha ra’y, ogueraha ijyva ári ha oñangareko ovecha imemby ramóvare.

12. Máva piko oha’ä ra’e umi yguasu ipo mbytépe, térä ikuäme yvága pukukue ha ipekue? Máva piko omoï ra’e mba’e ra’äháme yvy arigua yvy? Máva piko oha’ä ra’e yvytykuéra, ha yvy pu’änguéra?

13. Máva piko he’i ra’e Ñandejárape, pe ikatúva ojapo térä ohekombo’e ra’e chupe?

14. Mávape piko oporandu ra’e oikuaa haguä mba’eichava’eräpa ohechauka haguä chupe hekopeguáva rape, ombo’e haguä chupe mba’ekuaa, ohechauka haguä chupe arandu rape?

15. Chupe guarä tetänguéra, peteï tyky hyrúgui ho’áva, térä peteï yvy ra’ÿi mba’e pohýi ra’äháme. Opa tetä yguasu rupi oïva, peteï yvyku’i ra’ÿinte.

Ko’ä versículo omombe’u ñandéve mba’éichapa Ñandejára hembiapo ipo rupive ha ñande tekotevëha jajerovia hese.

ÑANDEJÁRA ÑANDE APO HENDAITÉPE upéva ha’e peteïva hembiapo. Ñandejára ndoheja reíri mba’eve, opaite mba’e oï ipoguýpe. Jahecha jeymína pe versículo 12pe mba’eichaitépa oñangareko opaite mba’ére. Ñandejára oha’ä yguasukuéra ipo mbyte rupive. Omedi yvagakuéra ikuäme. Omedi yvyku’i yvy ape arigua. Opesa yvytykuéra ha yvy pa’ünguéra. Ha’e haguéicha Ñandejára oisämbyhy opaite mba’e. HA’E ohechakuaa opaite mba’e ojapóva guive. Upéicha HA’E opaite mba’épe.

Ñandejára ojapóramo guare ko yvy ha ipype oïva hendaitépe ojapova’ekue. Opaite mba’e ojapo ipokatu ha iñarandu rupive. Avave ndahe’íri chupe mba’éichapa ojapova’erä. Natekotevëiva’ekue ojapo experimento, HA’E oikuaapágui. Iñarandu hendaitépe. Ñandejára oikuaapa opaite mba’e.

Ahechakuaa kuimba’ekuéra oikümby vove Ñandejára tembiapoukapy ikatuha oikümby oimeraë mba’e. Ñande ningo heta mba’e jaikuaa jahávo umi cientificokuéra o’investigágui ohóvo laboratoriokuérape, oikuaaségui mba’éichapa Ñandejára tembiapoukapy.

Mba’éichapa Ñandejára ojapo opaite mba’e? HA’E ojapo opaite mba’e hendaitépe. Ñandejára po omba’epo ojavy’ÿre, hendaitépe omohenda opaite mba’e. “Ko yvy ha ipype oïva ha’e che Ru rembiapokue…” ¡Héë! ¡Ñamomba’eguasu Ñandejárape!

ÑANDEJÁRA OISÄMBYHY PU’AKA REHEVE upéva ha’e ambue hembiapo. Angirü che rendúva, ha’ese ndéve Ñandejára oguerekoha opaite mba’e ipo guýpe. Profeta Isaías he’iva’ekue: “Ñandejára ñande Apohare oúta pu’akapa reheve ha ijyva ñanesämbyhýta” Tenondeve ko capítulo 40, versículo 22pe, he’i ñandéve: “HA’E oguapy ko arapy ári ha upe guive yvypóra tukúpe ojogua.” Ñandejára imarangatu, ha’éicha ndaipóri ambue. Oguereko opaite mba’e ipoguýpe. Mburuvichakuéra ha maymáva oisämbyhýva ko yvy ape ári oïnte hikuái upe oïhápe. Ñandejára oipota vove HA’E omoambue upe oipotáva.

Profeta Isaías ohai versículo 24pe: “Ojogua yvyra ra’y ramónte oñeñotÿva, hapóramo guarä, HA’E oipeju hi’arikuéra ha ipiru, ha yvytu ratä kapi’i pirukuéicha ogueraha.” Mburuvichakuéra yvy ape arigua ou ha oho. Avave ndaikatúi ojapo mba’eve upéva omoambue haguä, Ñandejára oisämbyhýgui pu’aka ha arandu reheve,chugui nokañÿi mba’eve. Maymáva kuimba’e ha kuña ñañembohovakéta henondépe, taha’e ha’éva upe ary jaguerekóva. Nde ha che ha’e responsable umi mba’e jajapóvare. Ndaikatúi ñamongañy mba’evete Ñandejáragui. HA’E oikuaapa.

Oï ningo he’íva ndaiporiha Ñandejára. Upéva nomoambuéi mba’evete. Ñandejára oï ha HA’E ojapóta hembipota opa ára. HA’E omyengoviáta maymávape hembiapo. Ñandejára oisämbyhy pu’aka reheve, avave ndaikatúi jajapo mba’eve ñamoambue haguä upéva. Ñandejara oguereko opaite mba’e ipo guýpe ha upéva ndaikatumo’äi jajoko.

Salmista David ohaiva’ekue: “Ñandejaára ñanemo’ä ha ñanemombarete, HA’E oñangareko ñande rehe jajejopy vai jave.” Pe Salmo 46pe jajuhu avei ohai hague kóicha: “Pepytaite, ha peikuaáke cheha pende JÁRA.” Upeichaite, angirü che rendúva, ¡Ñandejára oisëmbyhy pu’aka reheve!

ÑANDEJÁRA OISÄMBYHY PORIAHUVEREKO REHEVE upéicha avei HA’E oipuru ipo. Chembopy’a rory ko mba’e, amomba’eguasu Ñandejárape iporiahuverekóre. Isaías 40, versículo 11pe he’i: “Ovecha rerekuáicha ogueraha ijovechakuéra omongarúvo; ohupi umi ovecha ra’y, ogueraha ijyva ári ha oñangareko ovecha imemby ramóvare.”

Ñandejára oisämbyhy poriahuvereko reheve. HA’E oñangareko hetäguáre ha maymáva ojeroviávare hese. Ohechauka mborayhu chupekuéra. Ovecha rerekua ñaña noñangarekói ijovechakuérare. Ñandejára oguereko ha ome’ë py’aguapy. Omongaru ha omonguera hasývape. Ñande guereko ijyva ári, ovecha rerekua ohupiháicha ovecha ra’y ha ohechakuaa hemikotevë. ¡Ñamomba’eguasu Ñandejárape! HA’E oipytyvö maymáva ojeroviávape hese. Ovecha rerekuáicha oñangareko ñande rehe ohechakuaávo mayma ñane remikotevë.

Aikümby ovecha rerekua ha’eha máva ohayhúva ovechakuérape ha ojepy’apýva hesekuéra, ohehcakuaáva hemikotevë. Péicha avei ovechakuéra ojerovia upe
oñengarekóvare hesekuéra. Ovecha rerekua oï upépe oisämbyhy, oñangareko ha ohechakuaa haguä ovechakuéra remikotevë. Upeichaite avei Ñandejára ñane ndive.
Ñandejára poriahuvereko reheve ohechauka ñandéve imborayhu. Che renduhára, ñandejára nderayhu.

¡Ñamomba’eguasu Ñandejárape! ¡Ndaipóri HA’Éicha! Ha’e oisämbyhy opaite mba’e. Nokañýi chugui mba’evete. HA’E ojapova’ekue opaite mba’e hendaitépe, upévare opaite mba’e oï Ñandejára omoïhaguépe ha omba’apo térä oiko HA’E ojapohaguéicha.

Ñandejára oisämbyhy pu’aka ha arandu reheve, upévare maymáva sämbyhyharakuéra yvy ape arigua oïmba ipo guýpe. Ñandejára oisämbyhy poriahuvereko reheve, ovecha rerekua oñangarekoháicha ijovechakuérare.